Panel používateľa

Cestovné náhrady - sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách - minimálna výška stravovacej poukážky

Počet zobrazení: 4085

Cestovné náhrady - sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách - č. 148/2018 - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného, Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, § 5 zákona č. 238/2002 Z. z. o cestovných náhradách - stravné, § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách - úprava súm náhrad, § 152 - Stravovanie zamestnancov - Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. - minimálna výška stravovacej poukážky

Cestovné náhrady - sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách - minimálna výška stravovacej poukážky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 238/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje sumy stravného pre časové pásma :

a) 5 až 12 hodín
b) nad 12 hodín až 18 hodín
c) nad 18 hodín

 

Opatrenie MPSVaR SR Uplatnenie  (§ 8 ods. 1) 5 - 12 hodín 12 - 18 hodín nad 18 hodín 75 % - SL
č. 176/2019 Z.z. - 19.06.2019

01.07.2019

5,10 € 7,60 € 11,60 € 3,83 €
č. 148/2018 Z.z. - 16.05.2018

01.06.2018

4,80 € 7,10 € 10,90 € 3,60 €
č. 309/2016 Z.z. - 24.11.2016

01.12.2016

4,50 € 6,70 € 10,30 € 3,38 €
č. 296/2014 Z.z. - 24.10.2014

01.11.2014

4,20 € 6,30 € 9,80 € 3,15 €
č. 248/2012 Z.z. - 20.08.2012 01.09.2012 4,00 € 6,00 € 9,30 € 3,00 €
č. 533/2010 Z.z. - 21.12.2010 01.01.2011 3,80 € 5,70 € 8,80 € 2,85 €
č. 110/2009 Z.z. - 16.03.2009 01.04.2009 3,60 € 5,40 € 8,30 € 2,70 €
č. 621/2008 Z.z. - 18.12.2008 01.01.2009 3,30 € 5,00 € 7,70 € 2,475 €
č. 180/2008 Z.z. - 13.05.2008 01.06.2008 98 Sk 149 Sk 230Sk  
č. 615/2005 Z.z. - 19.12.2005 01.01.2006 89 Sk 135 Sk 208 Sk  
č. 467/2003 Z.z. - 07.11.2003 01.12.2003 80 Sk 122 Sk 188 Sk  
č. 338/2002 Z.z. - 24.06.2002 01.07.2002 72 Sk 110 Sk 170 Sk  

 § 5  - Stravné

(1) Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma

a) 5 až 12 hodín,
b) nad 12 hodín až 18 hodín,
c) nad 18 hodín.

(2) Sumu stravného pre časové pásma podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"); opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia.6)

(3) Ak zamestnávateľ vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, neumožní zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže mu poskytnúť stravné až do sumy stravného ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín.

§ 8 - Úprava súm náhrad

(1) Sumy stravného pre časové pásma podľa § 5 ods. 1 a 2 a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 7 ods. 1 a 2 upravuje ministerstvo opatrením na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len štatistický úrad ) o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s nákupom a prevádzkou motorových vozidiel. Úprava súm sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 10 %; sumy náhrad sa upravia o percento príslušného rozdielu. Kumulatívny index cien za príslušný kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčin koeficientov medzimesačných indexov a hodnoty základne. Hodnota základne, za ktorú sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého bola naposledy opatrením podľa § 5 ods. 2 a § 7 ods. 2 upravená suma náhrad, je 100 %. Upravené sumy náhrad podľa prvej vety patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.

§ 152 - Stravovanie zamestnancov - Zákonník práce č. 311/2001 Z. z.

(4) Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

 

Diskusia

(0 komentárov)

Prihlásenie