Panel používateľa

Elektronická schánka

Počet zobrazení: 2365

Elektronické schránky, Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ( Zákon o e-Governmente), Zriadenie elektronickej schránky, Aktivácia a prístup do elektronickej schránky

Elektronická schánka

Elektronická schránka 

Schránka zriadená na portáli slúži na elektronickú komunikáciu s úradmi. Je určená na prijímanie elektronických správ a elektronických úradných rozhodnutí od inštitúcií a orgánov verejnej moci. Právnickým osobám sa elektronická schránka zriaďuje automaticky po zápise do úradnej evidencie (obchodný register, register združení, a pod.). Prístup do elektronických schránok sa uskutočňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Informácie : www.statutar.sk

Základná kapacita dátovej schránky je 1 GB. Existuje aj možnosť zvýšenia kapacity dátovej schránky cez žiadosť dostupnú priamo v dátovej schránke. Za zvýšenie kapacity dátovej schránky na obdobie jedného roka o 1 GB sa platí 10 eur, o 10 GB sa platí 100 eur a za zvýšenie kapacity o 100 GB ročne sa platí 1 000 eur. Po dosiahnutí úrovne 80 % kapacity dátovej schránky je jej používateľ upozornený o tejto skutočnosti notifikáciou. Po presiahnutí maximálnej úložnej kapacity dátovej schránky z nej budú automaticky odstránené najstaršie prečítané správy a notifikácie až po uvoľnenie určitej kapacity. Neprečítané správy a notifikácie pritom nikdy nebudú odstránené. Toto odstraňovanie správ a notifikácií sa začne najskôr 60 dní odo dňa doručenia upozornenia o dosiahnutí úrovne 80 % kapacity dátovej schránky a najskôr v deň nasledujúci po dni prečítania elektronickej správy alebo notifikácie.

Prihlásenie do dátovej schánky

Prihlásenie do dátovej schánky sa uskutočňuje na portáli www.slovensko.sk cez funkciu v pravom hornom rohu tejto stránky označenú ako "Prihlásiť sa na portál". Potom je potrebné postupovať v nasledujúcich krokoch, na ktoré bude používateľ navedený automaticky spustenou aplikáciou eID klient:

 1. pripojenie čítačky čipových kariet,
 2. vloženie elektronického občianskeho preukazu do čítačky kariet,
 3. zadanie bezpečnostného osobného kódu.

Po úspešnom prihlásení do portálu je ešte potrebné sa prepnúť do elektronickej schránky cez ikonu obálky (zobraziť elektronickú schránku) v pravom hornom rohu obrazovky. Osoby oprávnené pristupovať a disponovať s viacerými elektronickými schránkami si potom zvolia subjekt, v mene ktorého sa prihlásia (napríklad konateľ si zvolí právnickú osobu).

Na to, aby ste sa vedeli prihlásiť na portál a vstúpiť do elektronickej schránky potrebujete:

 1. občiansky preukaz s elektronickým čipom - občiansky preukaz si vybavíte na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva polície -za vydanie nového občianskeho zaplatíte 4,50 eura - občiansky preukaz je na zadnej strane vybavený elektronickým kontaktným čipom, v ktorom sú uložené údaje uvedené na občianskom preukaze (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia atď.)
 2. bezpečnostný osobný kód BOK - je 6-miestny kód, ktorý slúži ako heslo k vášmu občianskemu preukazu. Stanovíte si ho sami. Bezpečnostný kód BOK slúži na ochranu občianskeho preukazu pred zneužitím. Po 5-násobnom nesprávnom zadaní sa prístup k online portálu slovensko.sk zablokuje, odblokovať ho vedia iba na polícii. Občan zadá  pri podaní žiadosti o občiansky preukaz s elektronickým čipom  jeho vydanie resp. pri preberaní občianskeho preukazu s čipom alebo kedykoľvek počas jeho platnosti svoj bezpečnostný osobný kód – BOK.
 3. čítačku kariet
 4. softvér:  ovládače k čítačke kariet, aplikáciu na prihlasovanie (eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) -   Softvér je možné bezplatne stiahnuť z portálu Ministerstva vnútra SR alebo zo stránky ústredného portálu verejnej správy. Ovládače k čítačke kariet občan získa priamo od samotného výrobcu čítačky.

Kvalifikovaný elektronický podpis ( ZEP ) - Pri vydávaní občianskeho preukazu s čipom si občan môže bezodplatne požiadať o nahratie troch certifikátov, ktoré sa uložia na elektronický čip občianskeho preukazu. Ide o kvalifikovaný certifikát (ACA), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis (ZEP), certifikát (PCA), ktorý slúži na podpisovanie elektronickým podpisom a šifrovací certifikát (SCA). K certifikátom na podpisovanie je potrebné si zvoliť ZEP PIN (šesťmiestny kód) a ZEP PUK (osemmiestny kód).  Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu pri elektronických podaniach realizovaných prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, je okrem príslušného kvalifikovaného certifikátu na občianskom preukaze potrebné mať inštalovanú aj aplikáciu D.Signer/XAdES.

Elektronické správy a dokumenty sa môžu doručovať do schránky v režime:

 1. obyčajného doručovania - elektronická správa sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po jej uložení do elektronickej schránky
 2. doručovania do vlastných rúk- elektronická správa sa považuje za doručenú ak:
  • potvrdíte doručenku, a to v deň a v čase, ktorý je v nej uvedený,
  • márnym uplynutím úložnej lehoty 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia správy do schránky

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel. Pri doručovaní do vlastných rúk sa vám obsah elektronickej správy sprístupní až po potvrdení (zadanie BOK kódu) doručenia správy prostredníctvom doručenky.

Firmy sa budú prihlasovať do svojej dátovej schránky cez svojich štatutárov tak, že títo sa prihlásia do dátovej schránky firmy pomocou elektronického občianskeho preukazu a po zadaní bezpečnostného osobného kódu si vyberú možnosť prihlásenia ako právnická osoba. Majiteľ dátovej schránky môže udeliť oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou inej osobe a vykonať zmenu týchto oprávnení prostredníctvom osobitnej žiadosti, resp. funkcie dátovej schránky. V udelení oprávnenia sa tiež určí rozsah oprávnení pre splnomocnenú osobu.

Najneskôr od 1. januára 2017 tak budú môcť úrady všetkým firmám úradné dokumenty zasielať aj do ich elektronických schránok a táto forma doručenia bude rovnocenná s tou písomnou (bude mať rovnaké právne účinky). Aby sa firmy vyhli prípadným problémom v súvislosti s neprečítaním dôležitých úradných oznámení, budú musieť svoju prijatú poštu v elektronickej schránke pravidelne kontrolovať. Elektronická schránka bude firme zrušená až po jej zániku výmazom z obchodného registra.

Poznámka: Finančná správa SR pred niekoľkými dňami vydala tlačovú správu, v ktorej informuje daňovníkov, že im ani po povinnej aktivácii elektronických schránok do nich zatiaľ nebude doručovať dokumenty. Finančná správa SR tak bude zatiaľ s daňovníkmi komunikovať prostredníctvom svojho vlastného portálu.

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra bude, podľa platného právneho stavu, elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie 1. mája 2018. Ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne. Tieto subjekty si budú môcť do uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky. Posun termínupovinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra vychádza zo zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý schválil parlament dňa 20. 9. 2016 a ktorým sa novelizuje aj zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

 

Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

§ 11 – Elektronické schránky

(1)   Elektronické schránky sa zriaďujúorgánu verejnej moci, právnickej osobe, fyzickej osobe, podnikateľovi, subjektu medzinárodného práva, organizačnej zložke alebo organizácii podľa § 12 ods. 6 a tým, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.

§ 12 – Zriadenie elektronickej schránky

(1)   Elektronická schránka sa zriaďuje bezodplatne.

(2)   Každému je možné zriadiť len jednu elektronickú schránku pre jedno právne postavenie. Ak je majiteľ elektronickej schránky súčasne osobou vo viacerých právnych postaveniach, zriaďuje sa mu elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení.

(3)   Každý, komu bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom. Elektronická schránka nie je predmetom vlastníckeho práva a majiteľ elektronickej schránky je oprávnený disponovať s ňou len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

(4)   Elektronickú schránku zriadi správca modulu elektronických schránok

 • a) bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky, ak ide o ich elektronickú schránku,
 • b) bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku oprávnenia na podnikanie fyzickej osoby, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby podnikateľa,
 • c) v deň, keď fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, dosiahne18. rok veku, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom,
 • d) do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zriadenie elektronickej schránky.

§ 13 – Aktivácia a prístup do elektronickej schránky

(1)   Aktiváciou je, ak ide o

 • a) elektronickú schránku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky, úkon správcu modulu elektronických schránok, ktorým umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie podľa tohto zákona,
 • b) inú elektronickú schránku ako podľa písmena a), úkon správcu modulu elektronických schránok, ktorým na žiadosť majiteľa elektronickej schránky umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie podľa tohto zákona.

(2)   Aktiváciu elektronickej schránky podľa odseku 1 písm. a) vykoná správca modulu elektronických schránok súčasne so zriadením elektronickej schránky.

(3)    Aktiváciu podľa odseku 1 písm. b) vykoná správca modulu elektronických schránok na žiadosť majiteľa elektronickej schránky, ktorá sa podáva prostredníctvom aktivačnej funkcie elektronickej schránky, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti.

(4)    Na účely prístupu do elektronickej schránky sa používajú identifikátor osoby v spojení s autentifikátorom alebo autentifikačný certifikát podľa § 22aa spôsobom podľa § 22a, ktoré boli pridelené alebo vydané majiteľovi elektronickej schránky alebo osobe oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Správca modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby mala osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou po úspešnej autentifikácii dostupné všetky elektronické schránky, ku ktorým má takéto oprávnenie. Osobou oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou

 • a) fyzickej osoby je fyzická osoba, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
 • b) fyzickej osoby podnikateľa je fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
 • c) právnickej osoby je právnická osoba, ktorej bola elektronická schránka zriadená, jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu,
 • d) orgánu verejnej moci je orgán verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a vedúci tohto orgánu verejnej moci,
 • e) zapísanej organizačnej zložky je vedúci tejto organizačnej zložky a štatutárny orgán právnickej osoby alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizačnú zložku ide,
 • f) je oprávnená osoba, ktorej toto oprávnenie vyplýva zo zákona alebo z rozhodnutia orgánu verejnej moci,
 • g) je okrem osôb podľa písmen a) až e), ak ide o elektronickú schránku .... osoba poverená osobou, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ňou určenom.

Diskusia

(0 komentárov)

Prihlásenie