Panel používateľa

Minimálna mzda od 01.01.2018

Počet zobrazení: 4614

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde stanovila nariadením č. 278/2017 sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (č. 280/2016 sumu minimálnej mzdy na rok 2017) , § 2 Suma minimálnej mzdy, § 3 Doplatok k minimálnej mzde, § 8 Mechanizmus úpravy minimálnej mzdy

Minimálna mzda od 01.01.2018

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde ustanovila nariadením č. 280/2016 sumu minimálnej mzdy na rok 2017

S účinnosťou Mesačná mzda Hodinová mzda Nariadenie vlády Nárast mesačnej mzdy
01.01.2018 480,00 € 2,759 € č. 278/2017 z 15.11.2017 45,00 €
01.01.2017 435,00 € 2,500 € č. 280/2016 z 12.10.2016 30,00 €
01.01.2016 405,00 € 2,328 € č. 279/2015 z 07.10.2015 25,00 €
01.01.2015 380,00 € 2,184 € č. 297/2014 z 15.10.2014 28,00 €
01.01.2014 352,00 €  2,023 € č. 321/2013 z 02.10.2013 14,30 €
01.01.2013 337,70 € 1,941 € č. 326/2012 z 10.10.2012 10,50 €
01.01.2012 327,20 € 1,880 € č. 343/2011 z 12.10.2011 10,20 €
01.01.2011 317,00 € 1,822 € č. 408/2010 z 13.10.2010 9,30 €
01.01.2010 307,70 € 1,768 € č. 441/2009 z 21.10.2009 12,20 €
01.01.2009 295,50 € 1,698 € č. 422/2008 z 15.10.2008  

   

  § 2 Suma minimálnej mzdy

(1) Sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenú podľa § 7 a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ustanoví na príslušný kalendárny rok vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") nariadením vlády.

(2) Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.

(3) Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Suma minimálnej mzdy v eurách za mesiac podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

(4) Zamestnancovi patrí minimálna mzda podľa odseku 2, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, 2) suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši. Suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu, upravená podľa druhej vety, sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

(5) Suma minimálnej mzdy vypočítaná podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

     § 3 Doplatok k minimálnej mzde

(1) Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou.


(2) Pri výpočte doplatku podľa odseku 1 sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce; do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

     § 8  Mechanizmus úpravy minimálnej mzdy

(1) Východiskom na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy podľa § 7 ods. 5 je mesačná minimálna mzda platná v kalendárnom roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu jej sumy (ďalej len "platná mesačná minimálna mzda").

(2) Suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí najmenej vo výške súčinu platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.

 S účinnosťou               Mesačná                  Hodinová               

01.10.2007                    8 100 Sk                 46,60 Sk
01.10.2006                    7 600 Sk                 43,70 Sk
01.10.2005                    6 900 Sk                 39,70 Sk
01.10.2004                    6 500 Sk                 37,40 Sk

 

 

 

Diskusia

(0 komentárov)

Prihlásenie