Panel používateľa

Sadzba dane z príjmov - daňová licencia

Počet zobrazení: 3990

§ 15 Sadzba dane ( Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.), § 35 Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti ( Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.), § 46 b Daňová licencia právnickej osoby ( Zákon č. 463/2013 - Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. )

Sadzba dane z príjmov - daňová licencia

§ 15 Sadzba dane ( Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.)

Sadzba dane zo základu dane - rok 2014
a) fyzickej osoby zisteného podľa § 4 je
1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,
2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
b) právnickej osoby zníženého o daňovú stratu je 22 %

Sadzba dane zo základu dane - rok 2013
a) fyzickej osoby zisteného podľa § 4 je
1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,
2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
b) právnickej osoby zníženého o daňovú stratu je 23 %.

§ 46b  -  Daňová licencia právnickej osoby  - účinnosť 01.01.2014 - ( Zákon č. 463/2013 - Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov )
 
(1) Daňovou licenciou je minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a ( úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci) alebo § 30b ( úľava na dani pre prijímateľa stimulov )alebo § 52 ods. 3 a 4 ( prechodné ustanovenia ) a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45 ( zamedzenie dvojitého zdanenia ) , ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka podľa odseku 2 alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

(2) Daňovú licenciu platí daňovník, ktorý (v eur)
a) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom ( 136bb) - § 6 ods. 4 Zákona č. 479/2009 Z. z.) neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške 480
b) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom (136bb) - § 6 ods. 4 Zákona č. 479/2009 Z. z. ) neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške 960
c) za zdaňovacie obdobie dosiahol ročnýobrat ( 136bb) - § 6 ods. 4 Zákona č. 479/2009 Z. z.)  viac ako 500 000 eur,a to vo výške 2 880.

(3) U daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa osobitného predpisu, (136bc) -  Vyhláška ŠÚ SR č. 358/2011 Z. z. ) sa daňová licencia podľa odseku 2 znižuje na polovicu.

(4) Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49.

(5) Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42) najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

(6) Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia vypočíta vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie podľa odseku 1 a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

(7) Daňovú licenciu neplatí daňovník
a) ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
b) podľa § 12 ( predmet dane ) ods. 3 a 4 ( organizuácie, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie, verejné obchodné spoločnosti ),
c) ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu, ( 136bd) - § 55 Zákona č. 5/2004 Z. z.)
d) za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4 ( likvidácia ), 6 ( konkurz), 8 ( po konkurze likvidácia) a 9 ( zrušenie zamietnutím konkurzu pre nedostatok majetku ).

(8) Nárok na zápočet daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a daňovou licenciou zaniká
a) ak daňovníkovi nevznikne možnosť odpočítať daňovú licenciu alebo rozdiel medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa odseku 4,
b) ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie.

(9) Ak sú zaplatené preddavky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie podľa § 42 vyššie ako daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a súčasne táto daň je
a) vyššia ako daňová licencia podľa odseku 2, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou po zápočte daňovej licencie podľa odseku 4 sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti,
b) nižšia ako daňová licencia podľa odseku 2, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti a súčasne kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou bude možné započítať podľa odseku 5.

(10) Daňovník, ktorý bol povinný zaplatiť daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4

 

§ 35 Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti - rok 2013, rok 2014 ( Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.)

(2) Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej podľa § 47, zúčtovanej a vyplatenej za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie  je 19 % zo základu dane nepresahujúceho 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima a 25 % zo základu dane presahujúceho túto sumu. Tento preddavok na daň sa zníži o sumu zodpovedajúcu sume daňového bonusu podľa § 33 ods. 1.

Opatrenie Ministerstva práce, sociálych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 181/2012 Z. z. podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime ustanovilo sumu životného minima fyzickej osoby plnoletej podľa § 2 písm. a) zákona:

  od 01.07.2012 do 30.06.2013  v hodnote  194,58 eura mesačne

  - rok 2013 : 1/12 zo sumy 34 401,744  (194,58 x 176,8 = 34 401,744) predstavuje 2 866,812, po zaokrúhlení 2 866,81 eura,

  od 01.07.2013 do                      v hodnote 198,09 eura mesačne

 - rok 2014 :  1/12 zo sumy 35 022,312  (198,09 x 176,8 = 35 022,312) predstavuje 2 918,526, po zaokrúhlení 2 918,53 eura,

 

 

Diskusia

(0 komentárov)

Prihlásenie