Panel používateľa

Všeobecné náležitosti účtovnej závierky - podpisový záznam

Počet zobrazení: 3370

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákon č. 352/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s účinnosťou od 01.01.2014, § 17 Účtovná závierka ods. 2 Všeobecné náležitosti - podpisový záznam

Všeobecné náležitosti účtovnej závierky - podpisový záznam

      Menia sa povinnosti poskytovania informácií účtovnou jednotkou vo všeobecných náležitostiach účtovnej závierky. Na rozdiel od súčasného znenia účtovná závierka bude obsahovať podpisový záznam len jednej osoby a to štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.

(2) Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, a fyzické osoby uvedú miesto podnikania, ( do 31.12.2013: a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,)

b) identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,

c) deň, ku ktorému sa zostavuje,

d) deň jej zostavenia,

e) obdobie, za ktoré sa zostavuje,

f) podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu. ( do 31.12.2013: g) podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ďalej podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.)Diskusia

(0 komentárov)

Prihlásenie