Panel používateľa

Novinky legislatíva

Cestovné náhrady - sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách - minimálna výška stravovacej poukážky

Počet zobrazení: 4085

Cestovné náhrady - sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách - minimálna výška stravovacej poukážky Cestovné náhrady - sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách - č. 148/2018 - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného, Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, § 5 zákona č. 238/2002 Z. z. o cestovných náhradách - stravné, § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách - úprava súm náhrad, § 152 - Stravovanie zamestnancov - Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. - minimálna výška stravovacej poukážky

Čítajte viac... Komentáre: 0

Minimálna mzda od 01.01.2018

Počet zobrazení: 4621

Minimálna mzda od 01.01.2018 Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde stanovila nariadením č. 278/2017 sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (č. 280/2016 sumu minimálnej mzdy na rok 2017) , § 2 Suma minimálnej mzdy, § 3 Doplatok k minimálnej mzde, § 8 Mechanizmus úpravy minimálnej mzdy

Čítajte viac... Komentáre: 0

Výška príjmu pre povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO

Počet zobrazení: 3001

Výška príjmu pre povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO § 21 Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby

Čítajte viac... Komentáre: 0

Elektronická schánka

Počet zobrazení: 2368

Elektronická schánka Elektronické schránky, Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ( Zákon o e-Governmente), Zriadenie elektronickej schránky, Aktivácia a prístup do elektronickej schránky

Čítajte viac... Komentáre: 0

DPH - prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

Počet zobrazení: 40151

DPH - prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác Zákon č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 69 ods. 12 písm j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

Čítajte viac... Komentáre: 0

Dodanie a nájom nehnuteľnosti

Počet zobrazení: 1786

Dodanie a nájom nehnuteľnosti Dodanie a nájom nehnuteľnosti, § 38 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, § 3 - Zdaniteľná osoba Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 49 - Odpočítanie dane platiteľom Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Čítajte viac...

Obmedzenie platieb v hotovosti

Počet zobrazení: 1452

Obmedzenie platieb v hotovosti Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, platba v hotovosti, hodnota platby v hotovosti, platby vykonávané v cudzine, dobierka a platba kreditnou kartou, platobné služby a poštové služby

Čítajte viac... Komentáre: 0

Sadzba dane z príjmov - daňová licencia

Počet zobrazení: 3991

Sadzba dane z príjmov - daňová licencia § 15 Sadzba dane ( Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.), § 35 Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti ( Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.), § 46 b Daňová licencia právnickej osoby ( Zákon č. 463/2013 - Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. )

Čítajte viac... Komentáre: 0

Platenie poistného na zdravotné poistenie z dividend

Počet zobrazení: 7671

Platenie poistného na zdravotné poistenie z dividend Podiely na zisku za roky 2003 a predchádzajúce, Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2004 až 2010, Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2011 až 2012, Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2013-2015, Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2016 - 2017,

Čítajte viac... Komentáre: 0

Odpočet daňovej straty - daň z príjmov

Počet zobrazení: 2593

Odpočet daňovej straty - daň z príjmov Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, § 30 Odpočet daňovej straty, Zákon č. 463/2013 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z., Zákon č. 504/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z.,

Čítajte viac... Komentáre: 0

Všeobecné náležitosti účtovnej závierky - podpisový záznam

Počet zobrazení: 3378

Všeobecné náležitosti účtovnej závierky - podpisový záznam Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákon č. 352/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s účinnosťou od 01.01.2014, § 17 Účtovná závierka ods. 2 Všeobecné náležitosti - podpisový záznam

Čítajte viac... Komentáre: 0

Lehota splatnosti peňažného záväzku dlžníka - 60 dní

Počet zobrazení: 4534

Lehota splatnosti peňažného záväzku dlžníka - 60 dní 9/2013 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník s účinnosťou od 01.02.2013 , 21/2013 - Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.02.2013, § 340a - Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka, § 340b - Osobitné ustanovenia pre čas plnenia peňažného záväzku dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva, § 1 - Sadzba úrokov z omeškania, § 2 - Výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,

Čítajte viac... Komentáre: 0

Overenie účtovnej závierky audítorom

Počet zobrazení: 2883

Overenie účtovnej závierky audítorom § 19 Overenie účtovnej závierky audítorom Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Čítajte viac... Komentáre: 0

Prihlásenie