Všeobecné obchodné podmienky

     Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán podľa ustanovení príslušných právnych predpisov (Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka,  Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o elektronickom obchode) vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu), ktorým je spoločnosť FISO - W, s. r. o. a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 • Identifikácia zmluvných strán
 • Objednávka, kúpna zmluva
 • Dodacie podmienky: dodanie tovaru, kúpna cena, spôsob platby, doručovanie tovaru
 • Stornovanie objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • Vrátenie tovaru, výmena tovaru, záručné podmienky, vylúčenie zodpovednosti
 • Ochrana osobných údajov
 • Záverečné a prechodné ustanovenia

 Identifikácia zmluvných strán

     Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu):

     FISO - W,  s. r. o.

 • Sídlo spoločnosti: Na Hôrke 60/1, 010 03 Žilina - Slovensko        
 • Obchodná kancelária: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina - Slovensko
 • IČO: 46701737,  DIČ: 2023550034, IČ DPH: SK2023550034
 • Obchodný register, Okresný súd v Žiline, Odd. Sro., Vl. č. 56968/L
 • Bankový účet - ČSOB a.s. : 4016449732/7500
 • Číslo bankového účtu k úhrade:  SK55 7500 0000 0040 1644 9732
 • Tel.: 00421-0910569676, 00421-0903565456
 • E-mail: fisowsk@gmail.com
 • (ďalej len predávajúci).

     Kupujúci:

     Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná v elektronickom obchode, ktorá odoslala elektronickú objednávku tovaru z ponuky obchodu, spracovanú systémom v elektronickom obchode. (ďalej len kupujúci).

Objednávka, kúpna zmluva

     Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať objednaný tovar kupujúcemu a previesť na neho k dodanému tovaru vlastnícke právo a záväzok kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním zo strany predávajúceho návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického formuláru na internetovej stránke elektronického obchodu. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v internetovom objednávkovom formulári. Záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu zaslané  ako  "potvrdenie objednávky" po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdenie o prijatí objednávky zaslané  ako  "Vaša objednávka bola úspešne odoslaná" nie je záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu.

Dodacie podmienky : dodanie tovaru, kúpna cena, spôsob platby, doručovanie tovaru

Dodanie tovaru: Dodanie elektronicky objednaného tovaru bude realizované podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho. Tovar, pri ktorom je dostupnosť "na sklade", expedujeme  zvyčajne do 2 pracovných dní najneskôr do 7 kalendárnych dní. Ak tovar nie je na sklade dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí  2 - 3 týždne. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke  e-mailom.

Kúpna cena: Predávajúci dodá tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky kupujúcim uvedená na internetovej stránke ako kúpna cena tovaru s DPH a ktorá je uvedená aj v potvrdenej objednávke predávajúcim. Cena tovaru zahŕňa darčekovú papierovú krabičku na šperky, ale nezahŕňa náklady na doručenie tovaru.

Spôsob platby:  Dobierka - za tovar zaplatíte pri doručení tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte. Bankovým prevodom na účet dodávateľa SK55 7500 0000 0040 1644 9732 - tovar zasielame až po pripísaní platby na našom účte (pre správnu identifikáciu platby je potrebné ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky).

Osobný odber internetovej objednávky: Objednaný tovar si môžete osobne vyzdvihnúť na adrese Obchodnej kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.  Zašleme Vám  informáciu o odbere e-mail alebo SMS správu.

Doručovanie tovaru:  Slovenská pošta - tovar na území Slovenska  zasielame ako doporučenú poistenú zásielku alebo doporučenú poistenú zásielku 1. triedy. Doba dodania je do 2 pracovných dní od vyexpedovania zásielky. V prípade, že Vás poštový doručovateľ nezastihne na dodacej adrese, zanechá v poštovej schránke oznámenie o doručení zásielky a uložení zásielky na pošte. Pri platbe na dobierku zaplatíte za tovar priamo poštovému doručovateľovi alebo na pošte pri uloženej zásielke. Kuriér - tovar na území Slovenska zasielame ako poistenú zásielku. Doba dodania je na nasledujúci deň po odoslaní. Pred doručením Vás bude kuriér telefonicky kontaktovať. Pri platbe na dobierku zaplatíte za tovar priamo kuriérovi. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom s uvedením podacieho čísla zásielky. Zásielky s tovarom sú zabalené proti poškodeniu pri preprave a poistené. Pri objednávke na 60,- € Vám tovar doručíme zdarma. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a podpísať doklad o prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu alebo obsahu resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný na mieste dodania zásielky spísať s prepravcom protokol o zistených poškodeniach spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci zásielku prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. V každej zásielke je priložený doklad o kúpe - faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako záručný list.

Cena prepravných služieb - Slovenská republika :

 • objednávka do 60 €       - poistený balík s dobierkou  - pošta  :      3,00 Eur
 • objednávka do 60 €       - poistený balík s dobierkou - kuriér :       6,00 Eur
 • objednávka nad 60 €     - poistený balík s dobierkou :                     0,00 Eur

Cena prepravných služieb - Česká republika :

 • objednávka                   -  poistený balík :                          9,00 Eur

Cena prepravných služieb - Európa :

 • objednávka                   - poistený balík :                        18,00 Eur

 

Stornovanie objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Stornovanie objednávky kupujúcim: Kupujúci má právo stornovať elektronicky podanú objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným akceptovaním zo strany dodávateľa potvrdením objednávky. Stornovanie objednávky predávajúcim: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť  alebo doručiť (chybné alebo neúplné údaje uvedené kupujúcim, neprevzatie zaslanej zásielky), alebo sa objednávaný tovar už nevyrába, nedodáva, dodáva v zmene,  prípadne sa výrazným spôsobom zmení obstarávacia cena tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim: Pri uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronickej komunikácie  má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez finančnej sankcie do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uplatňuje písomne zaslaním e-mailu na adresu fisowsk@gmail.com alebo iným písomným spôsobom (zaslaním  na adresu sídla spoločnosti - FISO -W, s. r. o, Na Hôrke 60/1, 010 03 Žilina) nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy a doručením tovaru osobne do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru na adresu Obchodnej kancelárie  FISO - W, s. r. o. , Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina,  alebo na vlastné náklady doručí tovar ako doporučenú poistenú zásielku predávajúcemu prostredníctvom poštového doručovateľa alebo kuriérom na adresu  Obchodnej kancelárie FISO - W, s. r. o., Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina. Zásielky vrátenia tovaru zaslané na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte späť pri odstúpení od kúpnej zmluvy v pôvodnej nepoškodenej darčekovej papierovej krabičke, nepoužívaný, nepoškodený, úplný vrátane akciového darčeku a vrátane originálu dokladu o kúpe (faktúra)  a informačnej tovarovej kartičkyzabalený proti poškodeniu zásielky. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať záväzne objednávku od zákazníka ak už opakovane odstúpil od kúpnej zmluvy. Predávajúci pri nepoškodenom a kompletnom vrátení tovaru kupujúcemu uhradí prevodom na jeho účet alebo zaslaním poštovou poukážkou kúpnu cenu najneskôr do 15 kalendárnych dní od odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy vrátením tovaru. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty tovaru a uhradí kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru prípadne zníženú  o hodnotu nákladov na  opravu a uvedenie tovaru  do pôvodného stavu.

Vrátenie tovaru, výmena tovaru, záručné podmienky, vylúčenie zodpovednosti

Predávajúci preberá záväzok, že dodaný tovar bude po dobu 24 mesiacov od dátumu dodania tovaru spôsobilý na obvyklý účel. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení. Reklamáciu vád tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomne predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje pri preberaní zásielky dôkladne skontrolovať neporušenosť obalu zásielky tovaru a ak zistí, že balenie zásielky nesie známky poškodenia obalu alebo obsahu je kupujúci povinný na mieste dodania zásielky spísať s prepravcom protokol o zistených poškodeniach spôsobených počas prepravy. Po prevzatí zásielky je kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať obsah zásielky. Ak kupujúci zistí, že tovar je poškodený alebo nekompletný bez poškodenia zásielky reklamuje vady u predávajúceho  najneskôr do 24 hodín od doručenia. Kupujúci má právo uplatniť u predávajúceho záruku na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, technologického postupu alebo skrytou vadou materiálu, a ktorý bol zakúpený u predávajúceho. Reklamácia sa považuje za uplatnenú, ak bola písomne zaslaná e-mailom na adresu fisowsk@gmail.com alebo písomne doporučene zaslaná na adresu Obchodnej kancelárie FISO - W, s. r. o., Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina a keď boli predávajúcemu doručené informácie a doklady (doklad o kúpe tovaru - faktúra, písomné oznámenie reklamácie) potrebné na riadne vybavenie reklamácie vrátane reklamovaného tovaru. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim.  Za vybavenie reklamácie sa považuje odstránenie vady tovaru, poskytnutie zľavy z ceny tovaru, pri neodstrániteľných vadách tovaru dodanie nového tovaru prípadne  vrátenie kúpnej ceny tovaru, alebo  môže predávajúci posúdiť reklamáciu ako neoprávnenú. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré bolo možné zistiť prehliadkou tovaru pri prevzatí tovaru kupujúcim, vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, vzniknuté obvyklým opotrebením tovaru (poškriabanie, oxidácia striebra, oter povrchovej úpravy metalu), vzniknuté nesprávnym používaním tovaru, vzniknuté neodborným zásahom do tovaru, za poškodenie tovaru počas prepravy.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a doručenia tovaru. Uskutočnením objednávky alebo vytvorením účtu na našej internetovej stránke súhlasíte s používaním Vašich údajov na marketingové účely predávajúceho v rozsahu max. 1 reklamný e-mail mesačne, pričom tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním požiadavky.

Záverečné a prechodné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky a v deň odoslania objednávky cenu objednávaného tovaru vrátane spôsobu a ceny za doručenie tovaru uvedenú na stránke internetového obchodu predávajúceho.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 18.02.2013

 

 

      

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie